Кандидатите за приемни изпити след 7 клас полагат:

  1. писмен изпит по български език и литература от национално външно оценяване - изпитът се полага в училището, в което се осъществява обучението на учениците в VII клас.
  2. писмен изпит по история и цивилизация, който ще се се проведе на 29 юни 2019г. от 14:00 ч. в корпус 1 на НГДЕК - ул. Баба №16, кв. Модерно предградие.

      Изпитът по история и цивилизация включва тест с въпроси от новото учебното съдържание по история и цивилизация за VІІ клас. Той се провежда върху първите две теми от учебната програма за 7 клас: Българско възраждане ( XVIII – XIX в.) и България от Освобождението до края на Втората световна война, като акцентът се поставя върху междупредметните връзки, усвояването на ключови компетентности и знания в сферата на българската култура и литература през изучаваните епохи. Чрез задачите се проверяват уменията за работа с различни видове текст, за разграничаване  научно от художествено описание, за ориентиране по картата на България, Балканския полуостров и Европа; за свързване на текст с илюстрация; за усвояване знания за постиженията на видни български творци;  за свързване на  исторически събития с изучени литературни произведения и др.

Продължителността на изпита е 2 астрономически часа.

Оценяването на кандидатите на изпита по история и цивилизация се извършва от комисия, определена със заповед от директора на гимназията.

Резултатите от приемния изпит по история и цивилизация се обявяват в срок до 4 юли в сградата на гимназията и на официалния сайт.

Ученици от VІІ клас, получили оценка от мн. добър 5.00 до отличен 6.00 от националния кръг на олимпиадата по история и цивилизация или класирани на първо, второ или на трето място на националния кръг на състезанието за решаване на тестове по български език и литература, могат да представят документ, издаден от Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН), удостоверяващ получения от тях резултат, за участие в класирането.

Образуване на бала:

  1. Годишните оценки по български език и литература и история и цивилизация от удостоверението за завършен VII клас.
  2. Удвоената оценка по български език и литература от националното външно оценяване или удвоената оценка от националния кръг на състезанието за решаване на тестове по български език и литература, организирано от МОМН.
  3. Удвоената оценка от изпита по история и цивилизация или удвоената оценка от националния кръг на олимпиадата по история и цивилизация, организирана от МОМН.

Прием след 8 клас:

В началото на месец юни се провеждат приравнителни изпити (по латински език и история и цивилизация)за прием в НГДЕК след завършен 8 клас.

Разгледайте етапите на кандидатстване тук.


Прикачени файлове

2111683118.jpg